OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA
KLUBÓW HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
im. BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

W dniu 1 września 2012 roku parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu powołała Ogólnopolską Federację Klubów Honorowych Dawców Krwi im. bł. Jana Pawła II.

Założycielom Federacji przyświeca idea maksymalnego poszerzania grona zrzeszonych w niej osób, które pragną ofiarować potrzebującym niezastąpiony dar krwi. Federacja czerpie inspiracje płynące z nauk naszego Wielkiego Rodaka – bł. Jana Pawła II, który miłował Boga całym sercem i w Jego Imię służył bliźnim. To właśnie On w 2004 roku, podczas Światowego Dnia Krwiodawców, powiedział słowa, które wskazują znaczenie daru krwi i wyznaczają kierunek działania Federacji:

„Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to jest gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To Dar Życia… niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata”.

Połączenie działań klubów Honorowych Dawców Krwi im. bł. Jana Pawła II o podobny profilu i zasięgu środowiskowym pozwala na wypracowanie optymalnych form działalności przynoszących jak najwięcej korzyści i satysfakcji, ułatwia realizację założonych celów i uatrakcyjnia je poprzez wymianę doświadczeń oraz takie wspólne przedsięwzięcia, jak np. spotkania i pielgrzymki połączone z oddawaniem krwi i osocza na potrzeby miejscowego krwiolecznictwa.

Prowadzone pod egidą proboszcza ks. Romana Adamczyka działania integrują środowiska parafialne wokół tak pięknej i tak bardzo potrzebnej idei krwiodawstwa – a po roku ich pracy można już mówić o pozytywnych i wymiernych skutkach.

Do Federacji należą obecnie 4 kluby:

  • przy parafii Św.Jana Chrzciciela w Zakrzewie – prowadzony przez ks.prob. Ireneusza Koseckiego – koordynatorka Bernarda Miros
  • przy parafii św. Idziego w Suchej – prowadzony przez ks.prob. Edwarda Mosioła
  • przy parafii NSJ w Radomiu – prowadzony przez ks. prob. Romana Adamczyka
  • przy II LO im. M.Konopnickiej w Radomiu – prowadzony przez koordynatorki: Joannę Karpińską i Anetę Majkusiak

W latach 2012 i 2013 kluby zrzeszone w Federacji zorganizowały ogółem 18 zbiórek, podczas których pozyskano 280 litrów krwi:

  • II LO – 3 zbiórki w 2013 roku – 40 litrów krwi
  • parafia w Zakrzewie – 10 zbiórek w 2013 i 2013 roku – 126 litrów krwi
  • parafia NSJ w Radomiu – 8 zbiórek w 2012 i 2013 roku – 102 litry krwi
  • parafia św. Idziego w Suchej – 1 zbiórka w 2013 roku – 12 litrów krwi

Federacja serdecznie zaprasza do współpracy wszystkie istniejące kluby Honorowych Dawców Krwi im. bł. Jana Pawła II i zachęca do zakładania nowych, których członkowie zechcą włączyć się w realizację tak szlachetnych celów.

ZAPROSZENIE

Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu powołała z dniem 1 września 2012 Ogólnopolską Federację Klubów Honorowych Dawców Krwi im. bł. Jana Pawła II.

Przy wielu parafiach działają Kluby Honorowych Dawców Krwi. Istnieją one również przy innych instytucjach, takich jak chociażby szkoły średnie, uczelnie wyższe, jednostki wojskowe, kluby seniora, drużyny Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych lub jako samodzielne kluby krwiodawców.

Założycielom Federacji przyświeca idea maksymalnego poszerzania ilości osób, które zrzeszone w klubach pragną dzielić się niezastąpionym dobrem, jakim jest dar krwi oddany dla chorych czy poszkodowanych w wypadkach.

Federacja pragnie czerpać nadto inspiracje płynące z nauki naszego Wielkiego Rodaka, błogosławionego Jana Pawła II. Chcielibyśmy, aby powstawały kluby krwiodawców, których łączyłyby ideały Człowieka, który miłując Boga, całym sercem służył bliźnim.

DoFederacji może wstąpić każdy Klub, który chce nosić imię bł. Jana Pawła II. Mogą to być Kluby już istniejące, które nie mają jeszcze swojego imienia lub nowe powstające zainspirowane wyżej opisanym przesłaniem.

Regulamin Federacji został umieszczony na stronie internetowej Parafii NSJ w Radomiu – adres: www.nsj.radom.pl  /są tam podane wszystkie dane kontaktowe/.

Niech zwieńczeniem naszego zaproszenia do poszerzania szeregów Klubów tworzących Federację będą słowa bł. Jana Pawła II, które skierował z racji Światowego Dnia Krwiodawców w 2004 roku: „Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.

W imieniuFederacji
Ks. Roman Adamczyk

REGULAMIN   

OGÓLNOPOLSKIEJ  FEDERACJI  KLUBÓW  HONOROWYCH  DAWCÓW  KRWI

im. BŁOGOSŁAWIONEGO  JANA  PAWŁA  II

Federacja Klubów Honorowych Dawców Krwi im. Błogosławionego Jana Pawła II (zwana dalej „Federacją”) została powołana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu ul.Kościelna 1 w dniu 01.09.2012r.

1. Cel ogólny

Błogosławiony Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae” napisał: „Logika kultu duchowego przyjemnego Bogu (por. Rz 12,1) wymaga, aby sławienie Ewangelii życia dokonywało się przede wszystkim w codziennym życiu i wyrażało się przez miłość do innych i dar z samego siebie. W ten sposób całe nasze istnienie będzie się stawać autentycznym i odpowiedzialnym przyjmowaniem daru życia oraz szczerym i wdzięcznym chwaleniem Boga, który ofiarował nam ten dar. To właśnie dokonuje się w tak wielu gestach ofiary, często niepozornej i ukrytej, spełnianej przez mężczyzn i kobiety, dzieci i dorosłych, młodych i starszych, ludzi zdrowychi chorych” /EV86/.

W 2002 roku Jan Paweł II mówił w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, że potrzebna jest dzisiejszemu człowiekowi „wyobraźnia miłosierdzia”. Natomiast podczas Światowego Dnia Krwiodawców w 2004 roku Jan Paweł II powiedział: „ Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to jest gesto wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To Dar Życia (…) niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”. 

Motto wszelkiej działalności humanitarnej wyraża się w kolejnych słowach Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manilia, 18 lutego 1981). Te słowa są drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy właściwie rozumieją sens ziemskiego życia i potrafią  dzielić się z innymi wszystkim, co posiadają.

Jedną z form takiej działalności jest popularyzowanie krwiodawstwa jako niczym niezastąpionej metody lecznictwa. Na całym świecie powstałyi powstają niezliczone ilości klubów zrzeszających honorowych dawców krwi. Istnieją one w zakładach pracy, w szkołach, w jednostkach wojskowych – również w parafiach, seminariach, zakonach.

W 2012 roku taki klub powstał także przy kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu.

Propagowanie współpracy w ramach Federacji następuje poprzez przybliżanie różnym nowym środowiskom idei tworzenia  klubów HDK im. bł. Jana Pawła II.

2. Cele szczegółowe

 Federacja pragnie połączyć działania klubów Honorowych Dawców Krwi, które za Patrona przyjęły bł. Jana Pawła II, o podobnym profilu i zasięgu środowiskowym. Połączenie takie pozwoli wypracować optymalne formy działalności przynoszące jak najwięcej korzyści i satysfakcji, ułatwi ich realizację, uatrakcyjni je poprzez wymianę doświadczeń i wspólne przedsięwzięcia, m.in.:

– zachęcanie do zakładania Klubów Honorowych Dawców Krwi im. bł. Jana Pawła II w różnych środowiskach

– motywowanie tej działalności nauczaniem i posługą Jana Pawła II (obok popularyzowaniaogólnych idei krwiodawstwa)

– pogłębianie więzi międzyludzkich tych osób, które widzą potrzebę włączenia sięw szlachetne dzieło krwiodawstwa (poprzez np. spotkania członków poszczególnych klubów, sympozja, szkolenia, doroczne pielgrzymki)

– budowanie postaw altruistycznych, integrowanie ludzi wokół chrześcijańskiej posługi dlabliźnich

– działalność wychowawcza wobec dzieci i młodzieży zmierzająca do kształtowania chrześcijańskich postaw prospołecznych 

3. Podstawowe zasady zakładania Klubu HDK im. bł.Jana Pawła II

 – przeprowadzić w środowisku akcję informacyjną  propagującą ogólne idee krwiodawstwa oraz w celu powołania klubu

– nawiązać współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

– zmotywować członków swojego środowiska do wspólnego działania w ramach Klubu HDK (bezinteresowne oddawanie krwi i osocza oraz organizowanie akcji krwiodawstwa wśród innych środowisk)

– podać zasady uczestniczenia w działalności klubu (regulamin w duchu zasad federacji im. bł.Jana Pawła II)

– założyć dokumentację działalności klubu (regulamin, karty zgłoszenia, kronika działalności)

– wybrać i przedstawić członkom klubu osoby odpowiedzialne za jego funkcjonowanie (zarząd)

4. Warunki włączenia klubu do Federacji Klubów HDK im. bł.Jana Pawła II

    Warunkiem jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do Federacji Klubów HDK im. bł. Jana Pawła II;  (karta zgłoszenia – załącznik)

    Zgłoszenie weryfikuje Federacja KHDK.

5. Kontakt do FEDERACJI  KLUBÓW  HDK  im. bł. Jana Pawła II:

 Parafia Rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Jezusowego

      26-604 Radom, ul Kościelna 1

Ks. Roman Adamczyk – Proboszcz parafii NSJ w Radomiu

tel. (48) 365 60 44,   kom. 600 778 171

www.nsj.radom.pl

ksadamczyk1@wp.pl

6. Załączniki

    Załącznik 1 – karta zgłoszenia Klubu HDK do Federacji (do pobrania TUTAJ)


Lista zgłoszonych Klubów do FKHDK im. bł. Jana Pawła II

Lp Data wpisu
do FKHDK
im.bł.JPII
 
Klub Osoba reprezentująca,
kontakt
1 01.09.2012. KHDK im. bł. Jana Pawła II
przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu
Ks. Roman Adamczyk
tel. 600 77 81 71
e-mail. ksadamczyk1@wp.pl
 
2 29.10.2012.
KHDK im. bł. Jana Pawła II
w Parafii św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie
Bernarda Miros
beniamir@wp.pl
 
 3 16.01.2013.  KHDK im. bł. Jana Pawła II
przy II Liceum Ogólnokształcącym im.M.Konopnickiej w Radomiu
Joanna Karpińska
tel. 667 97 62 02
e-mail. jo.anna@vp.pl