Sakrament Bierzmowania

Sakrament, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (kan. 879). Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych (kan. 880 §1). Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne (kan. 889). Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem (kan. 892).

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania

·         świadectwo chrztu

·         zaświadczenie od katechety o uczestnictwie w katechezie szkolnej i uznanie za godnego przyjęcia sakramentu

Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?
Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

·             namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,

·             nałożenie ręki biskupa na jego głowę,

·             słowa: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Kto może bierzmować?

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?
Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony.
Aby godnie przyjąć ten sakrament, należy być:

·             w stanie łaski uświęcającej

·             odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

Skutki bierzmowania są następujące:

·             udoskonala łaskę chrztu,

·             głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,

·             ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

·             pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

·             udoskonala naszą więź z Kościołem,

·             umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?
Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

Obrzędy Sakramentu Bierzmowania
Obrzędy sakramentu bierzmowania zawsze oznaczały udzielanie się Ducha Świętego bierzmowanemu. Początkami obrzędy te sięgają czasów apostolskich. Apostołowie, bowiem wkładali ręce na ochrzczonych i otrzymywali Ducha Świętego. Biblijny obrzęd sakramentu bierzmowania był krótki.

Obrzędy sakramentu bierzmowania są następujące:

·             przedstawienie kandydatów biskupowi,

·             przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych

·             odnowienie przyrzeczeń chrzestnych,

·             modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami,

·             udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna,

·             modlitwa powszechna,

·             błogosławieństwo końcowe.

Kancelaria Parafialna:

DYŻUR KANCELARYJNY:
WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK
W GODZ. OD 8:00 DO 9:00 I OD 16:OO DO 17:00
W SPRAWACH PILNYCH WSZELKIE SPRAWY ZAŁTWAIAMY TELEFONICZNIE