Zewnątrz

Remont zewnętrznej strony świątyni wraz z otoczeniem

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu został wpisany do rejestru zabytków nieruchomości byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją WKZ w Radomiu z dnia 22.02.1985 r. pod nr rejestru 280/A/85. Jest to obiekt sakralny wzniesiony w latach 1931-1957 według projektu architekta Stefana Szyllera w stylu zmodernizowanego renesansu włoskiego z elementami neobarokowymi o wysokich wartościach architektonicznych. Niezbędne prace remontowe zewnętrznej strony świątyni wraz z otoczeniem podjął ks. kan. Roman Adamczyk, bezpośrednio po objęciu urzędu proboszcza Parafii NSJ w Radomiu w 2011 r. Ich przeprowadzenie było etapem przygotowania glinickiej wspólnoty parafialnej do obchodów jubileuszu 100-lecia jej istnienia. Został zrealizowany w kilku etapach w latach 2011-2018.

 

Lata 2011-2012

W pierwszym przygotowawczym etapie prac powołany został zespół ds. koordynacji prac remontowych W jego skład weszli: ks. Roman Adamczyk, p. Robert Mrozowski – lider d/s wniosków remontowych i p. Dariusz Żak z Korporacji Budowlanej DARCO.

W tym czasie wykonano:

–        dokumentację fotograficzną bryły kościoła, która stała się podstawą do opisania skali zachowania obiektu,

–        inwentaryzację kościoła,

–        niezbędne ekspertyzy,

–        dokumentację techniczną na planowane prace konserwatorskie remontowo-budowlane świątyni.

Wykonanie dokumentacji technicznej na planowane prace konserwatorskie remontowo – budowlane świątyni zostało dofinansowane przez Gminę Miasta Radom. Dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia w wysokości 70 000 zł. pokryła 72.04% kosztów tego zadania.

Uzyskanie zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umożliwiło przeprowadzenie w kolejnych latach niezbędnych prac remontowych, które wykonała firma Korporacja Budowlana DARCO z Radomia.

Rok 2013

W tym roku: przeprowadzono generalny remont hełmu 67-metrowej wieży.

Pilna konieczność przeprowadzenia tych prac wynikała ze znaczącego pogorszenia stanu pokrycia dachowego i pojawiających się przecieków w obrębie wieży głównej. W okresie od kwietnia do listopada wyremontowano więźbę dachową oraz pokryto hełm wieży blachą tytanowo – cynkową powlekaną, której żywotność liczona jest na ok. 120 lat. Na wieży zostały zamontowane nowe systemy: nawigacyjny, lotniczy i odgromowy. Cały koszt prac wyniósł 268.000 zł. i w części zostały objęte dofinansowaniem przez Gminę Miasta Radomia w wysokości 120.000 zł., wykonano ogrodzenie placu kościoła. Zaplanowano je już w trakcie budowy świątyni, ale w pełni nie zrealizowano, z powodu braku funduszy. Obecnie ze względu na zalecenia konserwatora, a także konieczność zabezpieczenia przed wandalizmem, dokonywanym wokół kościoła, ogrodzenie dokończono.

Metalowe, ażurowe przęsła o wysokości 1,5 metra zostały ustawione na istniejącym już murze.

Rok 2014

Tegoroczne prace obejmowały:

–        renowację tynków dwóch kondygnacji najwyższej wieży, włącznie z figurą Pana Jezusa. W efekcie tych działań zaprezentowana została paleta barw jakimi będzie pomalowana cała elewacja zewnętrzna kościoła.

–        uruchomienie jednej z najnowocześniejszych iluminacji w mieście, oświetlająca w kilku kolorach, w odcieniach ciepłym i zimnym całą bryłę naszej świątyni.

Ponieważ Glinice jako dzielnica, położone są wyżej od Śródmieścia, kościół ozdobiony 80 lampami widoczny jest po zmierzchu z każdego punku Radomia.

Rok 2015

W tym roku dzięki unijnemu dofinansowaniu projektu „Szlak twórczości architektonicznej Stefana Szyllera”, którego Parafia NSJ w Radomiu była liderem, ukończono prace remontowo-tynkarskie frontonu kościoła.

Wykonano także:

–        nagłośnienie placu wokół kościoła,

–        nowy system ogrzewania świątyni,

–        remont wieży bocznej od ul. W. Wróblewskiego,

–        renowację tynków podcienia od strony północnej.

Dodatkowym zrealizowanym etapem prac było wykonanie nowych schodów głównych, prowadzących do świątyni wraz z poręczami i podjazdem dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.

Zadanie to zaplanowane dopiero za trzy lata. Podjęto je jednak w tym roku ze względu, że schody stanowią integralną część wyremontowanego już frontonu świątyni. Z inicjatywy grupy parafian powołany został specjalny „Fundusz – Schody”, w ramach którego w ciągu ośmiu miesięcy pozyskano niezbędną kwotę 139 000 zł, pozwalającą pokryć całościowy koszt dodatkowych prac. Szczególnym znakiem włączenia się w ten etap remontu świątyni pozostają zawieszone w kruchcie kościoła tabliczki, upamiętniające 80 darczyńców, którymi są zarówno wspólnoty parafialne jak i rodziny, także spoza naszej parafii.

Rok 2016

W ramach realizacji tegorocznego etapu remontu generalnego glinickiej świątyni wymieniono od strony ulicy Kościelnej: więźbę i pokrycie bocznej wieży oraz tynki bocznej arkady. Zrekonstruowano również plac przed kościołem, uzupełniono go o stojak na rowery oraz tablice informujące o historii parafii i trwającym remoncie świątyni. Koszt remontu placu kościelnego od ul J. Słowackiego do końca arkad oszacowano na 160 000 zł., a zrealizowane prace objęły:

–        usunięcie starych krzewów, a na ich miejsce dokonanie nowych nasadzeń,

–        wymianę podziemnej instalacji odprowadzającej wodę,

–        wykonanie nowej nawierzchni placu i nowego systemu nawadniania powierzchni zielonej oraz elementów dekoracyjnych.

Lata 2017-2018

Fundusze pozyskane w 2017 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pozwoliły na zrealizowanie w ciągu dwóch lat 60% zaplanowanych prac remontowych.

Dzięki tej dotacji:

–        wykonano prace przy wieżach bocznych (wymiana więźby, pokrycia wież i dachów frontonu blachą),

–        wymieniono dach nad nawą główną, nawami bocznymi, transeptem oraz prezbiterium,

–        wykonano remont arkad po dwu stronach frontonu oraz nową elewację ścian bocznych w całości murów,

–        wyremontowano drzwi główne i boczne oraz wymieniono stolarkę okienną,

–        wykonano iluminację świątyni,

–        ogrodzono i wyremontowano całość placu kościelnego,

–        wykonano instalację odprowadzającą z placu wody opadowe,

–        dokonano nasadzeń roślin dekoracyjnych na wyremontowanym placu kościelnym.

Wrzesień 2018 r.

W dniu 14 września nastąpiło uroczyste zakończenie przeprowadzonego staraniem ks. Romana Adamczyka siedmioletniego okresu całkowitego zewnętrznego remontu glinickiej świątyni wraz z jej otoczeniem. Patronami tego dzieła byli: św. Józef, bł. ks. Bolesław Strzelecki oraz sł. Boży Dolindo Ruotolo.

W latach 2011-18 firma Korporacja Budowlana DARCO z Radomia:

–        wykonała całkowitą wymianę dachu (więźba i pokrycie blachą tytan-cynk),

–        usunęła pęknięcia murów i wykonała pełne otynkowanie,

–        wykonała nowe schody i okna,

–        przeprowadziła renowację otworów drzwiowych,

–        wykonała instalację odgromową i odwodnienie